โบโลน่าเจ

โบโลน่าเจ

รหัส ขนาด วัตถุดิบหลัก วิธีการจัดเก็บ
50088 500 กรัม ถั่วเหลือง แช่แข็ง
วิธีการปรุง : นำไปทอดรับประทาน ยำ กริล ทำออเดิร์ฟ ผัดกับผัก ฯลฯ